Informácie o spracovania osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre výkon zmluvy internetovým obchodníkom alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy internetovým obchodníkom.

1. Totožnosť a kontaktné údaje správca

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť AirsoftGuns sro, so sídlom Nádražní 540, 562 01 Ústí nad Orlicí, identifikačné číslo: 27460681, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel oddiel C, vložka 20241 (ďalej len správca).

1.2. Kontaktné údaje správca sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Nádražní 540, 562 01 Ústí nad Orlicí, adresa elektronickej pošty info@airsoftguns.cz, telefón +420 733 124 416.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. Zákonný dôvod spracovanie osobných údajov

1.4. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy vo zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len nariadenia).

3. Účel spracovania osobných údajov

1.5. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.

1.6. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie vo zmysle čl. 22 nariadenia.

4. Doba uloženia osobných údajov

1.7. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Ďalšie príjemcovia osobných údajov

1.8. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú _________.

1.9. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Práva dotknutej osoby

1.10. Za podmienok stanovených v nariadenie máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

1.11. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

1.12. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu splniť.

Novinky a zľavy emailom