OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodné spoločnosti
AirsoftGuns s.r.o.
so sídlom Ústí nad Orlicí, Nádražní 540, PSČ 562 01, Česká rep.
identifikačné číslo: 274 60 681
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 20241
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.airsoftguns.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti AirsoftGuns s.r.o., so sídlom Ústí nad Orlicí, Nádražní 540, PSČ 562 01, identifikačné číslo: 274 60 681, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 20241 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou právnickou alebo fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.airsoftguns.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, upravujú vzťahy medzi predávajúcim a takou osobou tiež osobitné ustanovenia čl. 12 obchodných podmienok. V ostatných prípadoch, keď kupujúcim je spotrebiteľ, sa prihliada aj na ustanovenia zákona č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom (e-mailová adresa) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako šesť (6) mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. PREHLÁSENIE KUPUJÚCEHO

3.1. Kupujúci berie na vedomie, že tovar prezentované predávajúcim vo webovom rozhraní obchodu môže podliehať regulácii zákona č. 119/2002 Zb. V znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zbraniach"). Podľa ustanovenia § 7 písm. e) zákona o zbraniach sú zbraňami kategórie D plynové zbrane, u ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 16 J. Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o zbraniach zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva a držať alebo nosiť fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony. Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva a držať aj právnická osoba.

3.2. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorá má záujem od predávajúceho zakúpiť tovar, ktorý je zbraňou kategórie D alebo strelivom do tejto zbrane, týmto prehlasuje, že je starší ako 18 rokov a plne svojprávny. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, je povinný na výzvu predávajúceho vždy doložiť predávajúcemu svoj vek. V prípade, že kupujúci poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety alebo sa ukáže jeho vyhlásenie podľa prvej vety ako nepravdivé, môže predávajúci od kúpnej zmluvy kedykoľvek odstúpiť (pokiaľ k uzavretiu kúpnej zmluvy už skôr došlo).

3.3. V prípade, že sa vyhlásenie predávajúceho uvedené v prvej vete článku. 3.2 obchodných podmienok ukáže ako nepravdivé a predávajúcemu v dôsledku toho vznikne akýkoľvek náklad alebo ujma (vrátane verejnoprávnych sankcií alebo nákladov na zastúpenie pri rokovaniach s orgánmi verejnej moci), zaväzuje sa kupujúci taký náklad alebo ujmu predávajúcemu bez zbytočného odkladu nahradiť.

4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Všetka prezentácie tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky nie je uvedené inak.

4.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

4.4.1. objednávanie tovaru (objednaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

4.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

4.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

4.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku, ktorá je návrhom na uzavretie zmluvy (ponukou) a je neodvolateľná, odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Potvrdiť objednávku. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky potvrdí kupujúcemu jej prijatie a to elektronickou poštou (status objednávky - prijatá), a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

4.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

4.7. Zmluvný vzťah (kúpna zmluva) medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím objednávky (akceptáciou) zo strany predávajúceho.

4.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu:

5.1.1. prostredníctvom dobierkovej služby prepravcu v mieste určenom kupujúcim v objednávke,

5.1.2. bezhotovostne vhodnú platobnou kartou a prostredníctvom príslušnej platobnej brány vo webovom rozhraní obchodu,

5.1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK3709000000005124676953, veden vo Slovenské sporiteľne, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho").

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

5.4. V prípade platby prostredníctvom dobierkovej služby prepravcu je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich (7) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.6. Predávajúci je oprávnený, a to aj v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 4.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred dodaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru môže vystaviť predávajúci kupujúcemu až po uhradení ceny tovaru a poslať ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

6.2. Kupujúci berie ďalej na vedomie, že mu predávajúci poskytuje "Vzorové poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy", ktoré je k dispozícii v textovej forme na webovej stránke obchodu.

6.3. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť "Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy", ktorý je k dispozícii na webovej stránke obchodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho AirsoftGuns s.r.o., Družstevný 1383, 562 06 Ústí nad Orlicí (ďalej len "prevádzka predávajúceho").

6.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.3 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Ak využije kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, vzťahujú sa účinky odstúpenia aj na zmluvu o úvere alebo zapožičaní, ktorá s ním bola v súvislosti s uhradením ceny tovaru uzavretá. Vrátený tovar musí byť predávajúcemu zaslaný alebo odovzdaný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy a to na adresu prevádzky predávajúceho, v opačnom prípade sa má zato, že kupujúci ustupuje od svojho práva na odstúpenie od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

6.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.3 obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. V prípade, že je kúpna cena tovaru hradená v mieste odovzdania tovaru kupujúcemu (tzv. Na dobierku), vráti predávajúci peňažné prostriedky kupujúcemu bezhotovostným prevodom. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

6.6. Pokles hodnoty, za ktoré kupujúci zodpovedá, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorú od neho predtým dostal, bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Za dar sa tiež považuje aj doprava zadarmo, balné zdarma, zľava z ceny aj pripísania vernostných bodov za nákup tovaru.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho (spotrebiteľa) alebo v prípade, že nie je kupujúcim spotrebiteľ, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s prepravou tovaru. V tomto prípade prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody predaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Odovzdaním veci kupujúcemu sa v tomto prípade rozumie odovzdanie veci prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pokiaľ kupujúci tovar neprevezme môže predávajúci tento tovar pre kupujúceho uskladniť. Odplata za uskladnenie je dohodnutá vo výške 0,05% z hodnoty uskladneného tovaru za každý začatý kalendárny deň uskladnenia. Predávajúci je ďalej oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu úroku z omeškania z nezaplatenej kúpnej ceny alebo jej časti. Úrok z omeškania je dohodnutý vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý kalendárny deň omeškania. Predtým uvedeným nie je dotknuté právo predávajúceho na svojpomocný predaj podľa § 2126 občianskeho zákonníka.

7.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Príjemca zásielky určený v prepravnej zmluve nadobúda práva z tejto zmluvy, ak požiada o vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta určenia. Tým okamihom prechádza na príjemcu aj právo na náhradu škody na zásielke. Ak nie je príjemcom spotrebiteľ, na nadobudnutie práv dôjde aj po uplynutí doby, kedy zásielka mala do miesta určenia dôjsť.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

8. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a ďalej najmä ustanovením § 19 zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal

8.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

8.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

8.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorke alebo predlohy,

8.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

8.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ustanovenia uvedené v článku. 8.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

8.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

8.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info_sk@airsoftguns.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad (http://www.ustinadorlici.cz). Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (https://www.uoou.cz). Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz) vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa. Dozor na úseku zbraní a streliva vykonáva Český úrad pre skúšanie zbraní a streliva (http://www.cuzzs.cz). Skôr uvedené inštitúcie sú zároveň aj subjekty mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

9.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9.6. Predávajúci si vyhradzuje právo textových chýb a chýb v zobrazovaných ilustračných fotografiách tovarov na webovej stránke.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

10.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

10.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

10.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12. ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA PRE PRÍPADE, KEĎ KUPUJÚCI NIE JE SPOTREBITEĽOM

12.1. Pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia čl. 6.1 až čl. 6.6, čl. 8.1 až 8.5, čl. 9.2 až 9.4 a čl. 14.3 obchodných podmienok nepoužijú.

12.2. Pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa vylučuje použitie ustanovenia § 1799 a 1800 občianskeho zákonníka.

12.3. Pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, sa vylučuje použitie udržiavaných obchodných zvyklostí v zmysle ustanovenia § 558 ods. 2 občianskeho zákonníka.

13. DORUČOVANIE

13.1. Kupujúcemu môže byť doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

14.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

14.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie AirsoftGuns s.r.o., Družstevní 1383, 562 06 Ústí nad Orlicí, Česká rep., Adresa elektronickej pošty info_sk@airsoftguns.cz, telefón +420 733 124 416.

V Ústí nad Orlicí, dňa 24.2.2017
AirsoftGuns s.r.o.

k stiahnutiu: Obchodne_podmienky.pdf
k stiahnutiu: Vzorove_pouceni.pdf

Novinky a zľavy emailom