Reklamačný poriadok

obchodné spoločnosti
AirsoftGuns s.r.o.
so sídlom Ústí nad Orlicí, Nádražní 540, PSČ 562 01, Česká rep.
identifikačné číslo: 274 60 681
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C,
vložka 20241 (ďalej len ako "predávajúci")

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade najmä s ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa") a je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na úpravu práv z chybného plnenia a na záruku za akosť u spotrebného tovaru zakúpeného u predávajúceho (ďalej len "tovar").

Kupujúci spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná. Kupujúci podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci svojej
podnikateľskej alebo obchodnej činnosti. Spoločne ďalej len ako "kupujúci".

Odporúčaný postup reklamácie

Pre najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame tovar odovzdať (osobne alebo zaslaním) v prevádzke predávajúceho na adrese AirsoftGuns s.r.o., Družstevní 1383, 562 06 Ústí nad Orlicí (ďalej len "prevádzkareň"), aby vada mohla byť preskúmaná. Ďalej odporúčame dodať spolu s reklamovaným tovarom všetko príslušenstvo, ktoré by mohlo s chybou súvisieť, presný popis vady, prípadne dôkaz prejavu vady, ktorá vzniká iba občas, kontaktné informácie (telefón, e-mail), špecifikáciu práv, ktoré kupujúci chce v súvislosti s reklamácie uplatniť, kópiu predajného dokladu a prípadne aj originál záručného listu. V prípade odosielania zbrane poštou alebo prepravnou službou doporučujeme použiť pôvodné krabice (vrátane ochranných výplní), ktoré zaručia optimálnu bezpečnosť pri preprave tovaru a balík riadne poistiť. Nepoužívajte dobierkové zásielky, pretože tieto nemôžu byť predávajúcim prevzaté. Naše odporúčania nie sú pre kupujúceho záväzná a jeho zákonné práva nie sú nijako dotknuté.

Práva kupujúcich

Ak je chyba tovaru vytknuta oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú kupujúci nemôže chybný predmet užívať. Kupujúcemu zároveň patrí aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práv z chybného plnenia alebo záruky. Predávajúcim bude vystavené písomné potvrdenie podľa platnej legislatívy najmä o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a čase jej trvania.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Ak je však v záručnom liste uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru.

Práva z chybného plnenia

1) Tovar je chybný, ak nie je predávajúcim odovzdané kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zjavný zo zmluvy, inak pre účel obvyklý. Za chybu sa považuje aj dodanie iného alebo nekompletného tovaru. Za chybu sa považujú aj vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.

2) Právo kupujúceho z chybného plnenie zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

3) Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak ide o chybu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy. To neplatí, keď predávajúci výslovne uistil, že tovar je bez chýb, alebo ak zastrel vadu ľstivo.

4) Kupujúci tovar podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstvo. Ak posiela predávajúci tovar, môže kupujúci odložiť prehliadku do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia.

5) Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru, na odstránenie chyby opravou, na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.

6) Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. To neplatí, ak žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako u chybného plnenia, ktoré je nepodstatným porušením zmluvy

7) Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8) Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru. Voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

9) Ak predávajúci neodstráni vadu tovar včas alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

10) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak ho nemôže vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí, ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru, ak použil kupujúci tovar ešte pred objavením vady, ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo ak predal kupujúci tovar ešte pred objavením chyby, spotreboval ju, alebo pozmenil tovar pri obvyklom použití a stalo sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia tovaru prospech.

11) Ak neoznámil kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosti zistiť, stráca práva z chybného plnenia. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od dodania tovaru.

Záruka za akosť (ďalej len "záruka")

1) Zárukou sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť tovaru. Záruka môže byť dohodnutá v zmluve alebo môže byť prevzatá prehlásením v záručnom liste. Ak je v zmluve dohodnutá odlišná záručná doba od záručnej doby uvedenej na obale, platí, čo bolo dohodnuté. Ak sa uvedie v záručnom liste záručná doba dlhšia, než je doba dohodnutá alebo vyznačená na obale, platí táto dlhšia záručná doba. Ak určuje zmluva a vyhlásenie o záruke rôzne záručnej doby, platí doba z nich najdlhší.

2) Vadu krytou zárukou musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť predmet plnenia prezrieť a vadu zistiť, najneskôr však v reklamačný lehote určenej dĺžkou záručnej doby.

3) Záručná doba beží od odovzdania tovaru kupujúcemu a ak bolo tovaru podľa zmluvy odoslaný, beží od dôjdenia tovaru do miesta určenia.

4) Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho vonkajšiu udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci.

Doplnková ustanovenia pre prípad, že kupujúcim je výhradne spotrebiteľ

1) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal, a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, c) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2) Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

3) Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

4) Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť.

5) Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Ak tomu nebránia povaha tovaru, možno potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení tovaru obsahujúcim uvedené údaje.

6) Ustanovenia o práve z chybného plnenia sa neuplatňujú: a) pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, b) na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, c) u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenie, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo d) ak to vyplýva z povahy tovaru.

7) Doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia sa skracuje na jeden rok pri kúpe už použitého spotrebného tovaru.

8) Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v § 2161 občianskeho zákonníka, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak nie je to možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

9) Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

10) Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

11) Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

12) Ak má tovar vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

13) S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

14) Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

15) Ďalšie práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe tovaru viažu, nie sú dotknuté.

Neuznanie práva z chybného plnenia

Právo z chybného plnenia nebude uznané najmä v prípadoch, keď došlo k vzniku vady neodborným použitím, použitím v rozpore s účelom použitia výrobku alebo návodom na použitie, preťažovaním, neodbornou manipuláciou, neoprávnenou demontážou, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, mechanickým poškodením, vniknutím vody alebo niektoré mechanické nečistoty, použitím iného streliva do zbraní ako predávajúcim odporúčaných guľôčok od firiem BLS, Guarder, Marui o predpísanej hmotnosti alebo použitím použitého alebo akokoľvek poškodeného či znečisteného streliva. Pri plynových zbraní nemožno právo uznať na zbrane, do ktorých bol použitý iný typ plynu, ako výrobcom určený. Právo z vady sa tiež nevzťahuje na opotrebenie vzniknuté bežným užívaním výrobku alebo na bežnú údržbu, nastavovanie, čistenie, vyslobodzovanie zaseknuté guľôčky a podobné úkony. Ďalej právo z vady nemožno uznať u tovaru, ktorý bolo používané za teplôt vonkajšieho prostredia nižších ako 10°C (airsoft je letným športom a zbrane ani príslušenstvo nie sú konštruované na použitie pri nízkych teplotách, kedy materiály krehnú, batérie slabnú, plynové nádoby sa zmršťujú, plyn uniká a dochádza k nevratnému poškodzovaniu tovaru). Pri tovare predávaného za nižšiu cenu sa právo nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Neuznanie záruky za akosť

Predávajúcim poskytovaná záruka kvality nebude kupujúcemu priznaná nad rámec záruky dohodnuté pri kúpe tovaru, alebo nad rámec vyhlásenia v záručnom liste.

Novinky a zľavy emailom